ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸ್ಥಳೀಯ

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ